top of page
allerslevkirke_kapel.jpg
allerslevkirke_kirkegaard_view.jpg
allerslevkirke_kirkegaard_view2.jpg
allerslevkirke_kirkegaard1.jpg

Kirkegården ved Allerslev Kirke

Vedtægter for Allerslev Kirkegård

Kirkegård: Allerslev | Kommune: Lejre | Provsti: Lejre | Stift: Roskilde

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold
§ 1 Kirkegården ejes af Allerslev kirke og bestyres af Allerslev menighedsråd.

 

§ 2 Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

 

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i vedtægt for kirkeværgen.


Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelse for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.


Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.


§ 3 Graveren opbevarer på kirkegårdskontoret et eksemplar af kirkegårdskortet.


Stk. 2. Kirkegårdsprotokollen føres elektronisk af graveren som en del af Allerslev kirkes edb-system.


Stk. 3. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med det på kirkegårdskontoret opbevarede kirkegårdskort og den elektroniske kirkegårds- protokol, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.


B. Gravsteder

§ 4 Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.


Erhvervelse og fornyelse

§ 5 Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller urner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til graveren eller kirkeværgen.


§ 6 I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger graveren et gravstedsbrev.


Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet udfærdiger graveren et nyt gravstedsbrev.


§ 7 Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

 1. har bopæl i sognet

 2. er udensognsboende, men har en særlig tilknytning til sognet, idet særlig tilknytning foreligger, hvis den udensognsboende tidligere har haft bopæl i sognet, har nære pårørende, der bor i sognet eller har ægtefælle/registreret partner, forældre eller børn begravet på en kirkegård i sognet.

Stk. 2. Der kan herudover ikke erhverves gravstedsret på kirkegården/Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.


Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person/registreret partner, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Dette gælder også i tilfælde, hvor der uden vederlag udlægges gravsted for en ubemidlet afdød. Ægtefællen/den registrerede partner bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.


Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en gravplads udlagt uden vederlag.


Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 3 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.


Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.


Stk. 7. Der kan indgås aftale om erhvervelse af gravsted for flere brugsperioder, dog aldrig længere end 60 år. Hvis en sådan aftale indgås, betales der et engangsbeløb for samtlige brugsperioder, ligesom der betales engangsbeløb for ren- og vedligeholdelse i alle brugsperioder ved ikrafttrædelsestidspunktet for aftalen.


§ 8 Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode. Der skal i så fald betales efter gældende takster for det tidsrum, hvormed gravstedsretten forlænges.


§ 9 Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, fremgår af aftalen om erhvervelse eller fornyelse.


§ 10 Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke.


§ 11 Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til graveren eller kirkeværgen herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.


Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender graveren/kirkeværgen indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen. Påmindelsen sendes med afleveringsattest. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af grav­stedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården.


Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.


Nedlæggelse og regulering

§ 12 Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.


§ 13 Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.


Gravstedernes indhegning

§ 14 Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det.


Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.


Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.


Gravstedernes beplantning

§ 15 Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.


Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.


Gravminder

§ 16 Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.


Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan påklages til biskoppen.


Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.


Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel 4. Menighedsrådet/kirkegårdsbestyrelsen sørger for, at indehaverne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.


Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.


Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.


Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17 Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.


Stk. 2. Det påhviler graveren i samråd med kirkeværgen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.


Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal menighedsrådet tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.


Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved anbefalet brev, der sendes med afleveringsattest til indehaveren af brugsretten pålægger denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.


Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, eller den fastsatte betaling herfor ikke er erlagt, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet.
Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.


§ 18 Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.


§ 19 Kirkegården renholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne i afsnit D. Det er muligt at få et gravsted vedligeholdt og modtage andre ydelser mod betaling, enten på årsbasis eller for en brugsperiode.


Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til stiftsadministrationen en gang for alle af et beløb, som er fastsat i kirkegårdens takstblad, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.


Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af provstiudvalget. En aftale om, at kirken overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end én fredningsperiode skal indgås med udtrykkeligt forbehold for provstiudvalgets godkendelse af aftalen.


Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren/kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.


Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20 Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 30 år.


§ 21 En gravplads for en voksen skal være 2,5 x 1,3 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.


Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.


§ 22 Anvendes jern-, zink- eller egetræskister eller kister af andet særligt vanskeligt nedbrydeligt materiale, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.


Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets/kirke­gårdsbestyrelsens samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.


§ 23 Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.


Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24 Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave 15 år.


§ 25 Et almindeligt urnegravsted skal være mindst 1 x 1 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.


Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.


Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.


§ 26 Urner af plasticmateriale eller andet langsomt forgængeligt materiale kan kun jordfæstes med tilladelse fra menighedsrådet.


Stk. 2. Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.


§ 27 Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet. Gravstedsrettens indehaver skal betale alle omkostninger ved flytningen.


Øvrige bestemmelser

§ 28 Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.


§ 29 Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle dage, dog ikke 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag.


C. Ordensbestemmelser
§ 30

 1. Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang.

 2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

 3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.

 4. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.

 5. Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

 6. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

 7. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

 8. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

 9. Hunde skal føres i snor.

 10. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

 11. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.

 12. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

 13. Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

 14. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

 15. Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke.


Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.


Stk. 3. Graveren er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.


D. Takster

For personer der ikke betaler kirkeskat til Lejre kommune, eller ikke har en særlig tilknytning til sognet, betales særskilt for den kirkelige handling. Der betales for det personale der medvirker efter gældende takster.


Der henvises til den af Lejre Provsti fastsatte prisliste for diverse ydelser og erhvervelse og fornyelse af gravpladser. Oplysninger om priserne kan fås hos graveren eller skrives ud fra Allerslev kirkes hjemmeside: www.allerslev-kirke.dk


§ 31 For erhvervelse og fornyelse af gravsteder gælder forskellige takster for medlemmer af Folkekirken som bor i Lejre kommune, og medlemmer af Folkekirken som bor uden for Lejre kommune, og for folk der ikke er medlem af Folkekirken.


Et ægtepar har ret til at erhverve 2 gravpladser.


§ 32 Et gravsted erhverves for en brugsperiode på samme antal år som fredningsperioden som er 30 år for kistegrave og 15 år for urnegrave.


Fornyelse kan, efter fredningsperiodens udløb ikke ske for kortere åremål end 5 år.


§ 33 Når man betaler for vedligeholdelsen på årsbasis, skal man betale særskilt efter regning for ekstra ydelser såsom nyplantning eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af ral, granpyntning eller lign.


Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder.


§ 34 Kirkegården kan påtage sig pligten til vedligeholdelsen af anlagte gravsteder for en brugsperiode/fredningsperiode efter gældende takster gennem en stiftsadministrations (GIAS) aftale.


Anlæggelse af gravsteder betales særskilt efter regning. Skriftligt tilbud kan udarbejdes.


Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning gravminder.


Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, samt sætning af blomsterløg, pålægning af kranser eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o.lign., må der herfor erlægges særskilt vederlag, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.


§ 35 For gravsteder i fællesgravarealer er der krav om betaling for vedligeholdelse i en fredningsperiode. Se tillæg.


Tillæg

Særlige bestemmelser for anonym urnegrav i plæne:

Fredningstiden er 15 år og fornyelse er ikke muligt.

 • En anonym urnegrav i plæne er 0,5 x 0,5 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

 • Kirkegården står for vedligeholdelse af anonym urnegrav i plæne gennem en obligatorisk indbetaling af et engangsbeløb til stiftsadministrationen (GiAS aftale). Beløbet er fastsat i gældende takstblad.

 • Blomster, buketter, kranse m.v. må kun lægges foran del fælles gravmindesten.


Særlige bestemmelser for anonym urnegrav med plade i plænen:

 • Fredningstiden er 15 år.

 • Gravstedsstørrelse er 1,0 x 1,0 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

 • Gravsten i valgfri granittype skal være af størrelse 60 x 40 cm x 7 cm tykkelse. Bogstaver og tal skal være indgraverede.

 • Vaser til blomsterbuketter skal være af granit og nedgravet så overkanten flugter med jordoverfladen.

 • Plantning af planter på gravstedet er ikke tilladt.

 • Kirkegården står for vedligeholdelse af anonym urnegrav med plade i plæne gennem en obligatorisk indbetaling af et engangsbeløb til stiftsadministrationen (GIAS aftale). Beløbet er fastsat i gældende takstblad.

 

Særlige bestemmelser for urnegrave i fællesbund-beplantning:

 • Fredningstiden er 15 år.

 • Gravstørrelse er 1,2 x 1,2 m.

 • Gravsten i valgfri granittype skal være af størrelse 50 x 50 cm x 7 cm tykkelse.

 • Plantning af planter på gravstedet er ikke tilladt.

 • Kirkegården står for vedligeholdelsen af urnegrave i fælles bundplantning gennem en obligatorisk indbetaling af et engangsbeløb til stiftsadministrationen (GIAS aftale). Beløbet er fastsat i gældende takstblad.


Særlige bestemmelser for kistegrav i plæne:

 • Fredningstiden er 30 år.

 • Et gravsteds størrelse er 2,7 x 1,3 m.

 • Gravsten i valgfri granittype, opretstående eller nedliggende, maximal størrelse 60 x 60 cm. Bogstaver og tal skal være indgraverede.

 • Plantning af planter på gravstedet er ikke tilladt.

 • Kirkegården står for vedligeholdelse af kistegrave i plæne gennem en obligatorisk indbetaling af et engangsbeløb til stiftsadministrationen (GIAS aftale). Beløbet er fastsat i gældende takstblad.

 

 

Allerslev Menighedsråd, den 6. februar 2014

Menighedsrådets formand,
Kurt Bierbum

Godkendt af Lejre provstiudvalg, den 6. marts 2014
Lars Munch, provst

 

 

 

 

bottom of page