top of page
stalden_smal.jpg
Stalden_3.jpg
stalden_side.jpg

Osted Sognegård – Stalden

”Stalden” ved Osted Præstegård er bygget for, og vedligeholdes gennem de kirkelige ligningsmidler.

Stalden kan rumme mindst 50 personer – som der er stole, borde og service til.

Anvendelse af Stalden:

 • Til konfirmationsundervisning samt børne- og unge arrangementer

 • Til kirkekaffe og – spisninger

 • Til kulturelle og fælleskirkelige arrangementer som foredrag, musik- og sangarrangementer

 • Til begravelseskaffe i forbindelse med begravelse/bisættelse af sognemedlem fra Osted kirke


Stalden ejes af Osted Menighedsråd, og bruges primært til arrangementer, f.eks:

 • Afholdelse af menighedsråds- og udvalgsmøder

 • Møder for menigheden arrangeret af Menighedsrådet eller sognepræsten

 • Kor- og forældrearrangementer

 • Sogneaftener, eftermiddagsmøder, studiekredse

 • Kirkespisning og kirkekaffe

 • Foredrag, film eller lign.


Stalden kan under særlige omstændigheder mod særskilt aftalt gebyr stilles til rådighed for kulturelle møder i foreninger, der er godkendt af Husudvalget dvs. - lokale foreninger med et kirkeligt/socialt/kulturelt formål.
I tvivlstilfælde vedr. anvendelse af Stalden rettes forespørgsel til Menighedsrådet.

LÆS MERE UNDER LEJEBETINGELSER

Anvendelse af lokalet sker i videst muligt omfang i rækkefølge som angivet ovenfor.
Pludselige situationer, der indikerer en ændret prioritet, skal forelægges Menighedsrådet/Husudvalget for vurdering og beslutning.

Den nøgleansvarlige person skal deltage i arrangementet.

Ved udlejning af Stalden i henhold til regler herom betales en fast pris som bestemt i den til enhver tid vedtagne lejeaftale.

Stalden - bookingoversigt

Bookingoversigt

Reservation af STALDEN - for personale med adgangskode.
 

Reservation

Reservation af STALDEN - i forbindelse med begravelse / bisættelse
 

Lejebetingelser for brug af Osted Sognegård - "Stalden"

 

Lejebeløb er p.t. fastsat til 1.200 kr.

Der opkræves et depositum på 350 kr. til dækning af evt. manglende rengøring. Når menighedsrådet har godkendt rengøringen og oprydning efter lejen, returneres depositum til den oplyste konto.

 

Menighedsrådets regnskabsansvarlige fremsender, efter accept af aftale, faktura til den angivne e-mail.

 

Fakturaen skal betales senest 3 dage FØR arrangementets afholdelse, med mindre andet er aftalt.
Nøgle til Stalden kan udleveres og afleveres efter forudgående aftale med Hans Høyer, tlf. 40 17 75 11 eller på anden, forud aftalt, måde.


Husudvalget for
Menighedsrådet for Osted Kirke

 

Lejebetingelser

Parkering og adgangsforhold:

 • Parkering skal ske på kirkens parkeringsplads overfor Præstegården, på modsatte side af Byvejen.

 • Parkering er ikke tilladt på Præstegårdens gårdsplads eller ved hovedindgangen til Stalden.

 • Af- og pålæsning skal ske via hovedindgangen til Stalden.

 • Handicapkøretøjer må køre frem til hovedindgangen for af- og påstigning.

 • Bagdøren ind mod præstegårdshaven må ikke benyttes/åbnes.

 • Menighedsrådet fraskriver sig ansvar for skader ved børns leg på græsplænen ved Stalden.

 • Stensætninger bør ikke betrædes af hensyn til børnenes sikkerhed.
   

Arrangementets afholdelse:

 • Arrangementet skal afholdes i god ro og orden og med respekt for kirken og dens virke.

 • Høj musik og festdans må ikke forekomme.

 • Arrangementet må ikke være til gene for de omkringboende, herunder præstegårdens beboere.

 • Arrangementet skal afholdes, så det – med mindre andet er specielt aftalt – kan slutte senest kl. 22.00. Oprydning og rengøring kan foregå indtil 30 minutter efter dette tidsrum.

 • Arrangementet må normalt ikke strække sig ud over 8 timer.


Service og Inventar: Service, glas og øvrigt inventar er til disposition for lejeren.

 • I det velindrettede køkken er der service til 50 personer, hvilket svarer til hvor mange, der maksimum kan dækkes op til.

 • Enhver beskadigelse skal meddeles udlejer snarest muligt.

 • Lejer er erstatningspligtig for evt. beskadigelser.

 • Inventaret kan frit benyttes, men må ikke udlånes eller fjernes fra Stalden og skal stilles tilbage på den oprindelige plads efter brug.

 • Lokalets normale møblering består af 9 borde og 36 stole. Se opstillingsplanen på opslagstavlen i køkkenet.


Rengøring og oprydning:

 • Efter endt brug skal lokalerne altid efterlades i samme stand, som de blev modtaget.

 • Det påhviler lejeren at sørge for at rydde af bordene og tørre disse af.

 • Det påhviler lejeren at vaske op i opvaskemaskine og sætte på plads.
  * Kort program = til glas, kopper og underkopper.
  * Normalt program = til mere snavset/fedtet service.
  * Tallerkner og andet skal skylles af for madrester, FØR det sættes i opvaskemaskinen.

 • Viskestykker, karklude og håndklæder lægges til vask i rengøringsrummet.

 • Madrester og andet dagrenovationsaffald kommes i affaldsposer, som lukkes og lægges i affaldscontaineren, som er placeret ved gavlen ud mod Byvejen.
  Affaldssortering skal ske i henhold til affaldsbestemmelser fra Lejre Kommune.

 • Alt øvrigt affald som flasker, glas, pap, flamingo m.v. bortskaffes af lejer.

 • Rengøring påhviler lejeren. Utilstrækkelig rengøring kan medføre efterregning.

 

Rygning og lokalernes anvendelse:

 • Rygning må kun foregå udenfor matriklen.

 • Lokalets anvendelse er beregnet til 50 personer.

 • Køkkenet er et anretter køkken. Der må laves kaffe/te (af medbragte bønner/blade) samt arrangeres brød/kage samt anrettes færdige måltider fra catering-firma.

 • Der må ikke efterlades madvarer i køkken, køleskab eller andre steder.


Den nøgleansvarlige lejer er ansvarlig for lokalernes anvendelse og skal selv være tilstede under hele arrangementet. Nøglen afleveres efter forudgående aftale med Hans Høyer:

 

HUSUDVALG:

Hans Høyer

Tlf. 40 17 75 11

Mail: hugosted@gmail.com

bottom of page